Beweeg mee met de digitaliseringsstrategie van de Nederlandse overheid

De afgelopen jaren heeft de overheid een digitaliseringsbeleid gevoerd die het publieke domein drastisch heeft verandert. Veel vooruitstrevende technologieën van voorheen zijn hierdoor nu onderdeel van het dagelijkse leven van de Nederlandse burger. Om deze lijn door te voeren heeft de overheid een toekomstverkenning uitgevoerd en een strategie bepaald. Lees hier waar Nederland naartoe beweegt en hoe je meebeweegt.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Nederland Digitaal

  De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 belicht een zestal prioriteiten die de leidraad vormen voor een digitale transitie van Nederland. Deze zijn artificiële intelligentie (A.I), data gebruik en -delen, inclusie, connectiviteit, weerbaarheid en overheid. 

  Artificial Intelligence

  Het is niet verrassend dat Artificial Intelligence de eerste pijler is. Deze technologie biedt namelijk enorm veel kansen. AI-toepassingen helpen onder andere bij de reductie van energiekosten, het verduurzamen van voedselproductie en voorspellen van bijvoorbeeld COVID-uitbraken. Omdat Artificial Intelligence schuurt tegen de privacywetgeving is het belangrijk om altijd mensenrechten en publieke waardes te blijven waarborgen. Alleen dan kan optimale maatschappelijke acceptatie en economisch succes worden behaalt. 

  Data

  Data is de brandstof van een gezonde digitale samenleving. Nu de maatschappij steeds digitaler wordt groeit de hoeveelheid data exponentieel. In deze fase van een digitale transitie staan we voor de uitdaging om de waarde van deze data optimaal te benutten. Tegelijkertijd is het zaak om privacyschending en datamonopolies te voorkomen. Dit gebeurt door een toegankelijke en transparante datastroom. Om dit te realiseren is bijvoorbeeld de Data Sharing Coalition in het leven geroepen en hanteren overheidsinstellingen de FAIR principes bij het managen van data.

  Digitale vaardigheden en inclusie

  De veranderingen in de maatschappij vragen ook een hoge mate van adoptie van de burger. Dit maakt bepaalde groepen kwetsbaar om een maatschappelijke achterstand op te lopen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om inclusiviteit te prioriteren. Inclusiviteit is te waarborgen door digitale educatieprogramma’s en toegang tot apparatuur te bieden en accessible designregels toe te passen bij het ontwikkelen van software.

  Digitale connectiviteit

  De overheid heeft ook digitale connectiviteit hoog in het vaandel staan. Het toenemende dataverbruik vraagt namelijk om een schaalbare infrastructuur en een krachtig mobiel netwerk. De overheid zet in op een volledige nationale internetdekking door glasvezel en optimale mobiele verbinding door het uitrollen van 5G. Deze ontwikkelingen stelt steeds meer organisaties in staat om meer en meer (mobiele) werkzaamheden te digitaliseren en snel real-time data uit te wisselen. 

  Weerbaarheid

  Doordat we steeds afhankelijker worden van digitale diensten, processen en systemen worden we ook steeds kwetsbaarder voor cybercriminaliteit en datalekken. Om deze dreiging tegen te gaan is in Nederland het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) en de Nederlandse Cybersecurity Agenda(NCA) ontwikkeld. Hieruit zijn initiatieven voortgevloeid om de weerbaarheid te versterken, zoals het Basisnormenkader Informatie Beveiliging Overheid. Deze bieden richtlijnen om informatie te beschermen. Daarnaast zijn er strenge security-eisen voor software ontwikkeling en verplichtingen voor updates.

  Digitale Overheid

  Tot slot heeft de Nederlandse overheid de ambitie om zo digitaal mogelijk te worden. Dit betekent technologie inzetten om maatschappelijke kwesties aan te gaan, dienstverlening digitaal beschikbaar maken en overheids data online aan te bieden. De overheid stimuleert daarbij de inzet van open standaarden in het eigen domein. Door open source als uitgangspunt is veel van de overheidssoftware beschikbaar voor de samenleving. 

  Meebewegen

  De digitaliseringsstrategie van de overheid biedt mogelijkheden voor organisaties en bedrijven om te innoveren. Regionaal zijn er innovatiehubs en onderzoeksinstellingen die ondersteuning bieden en bovendien is er innovatiebudget beschikbaar. De regio werkt mee aan het opschalen van succesvolle lokale initiatieven. Op landelijk niveau bieden overheidsorganen ondersteuning en richtlijnen om digitalisering veilig en efficiënt te laten verlopen.